Tag

Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Kamus

Jual Gadai

Jual Gadai: penyerahan sebidang tanah oleh pemilik kepada pihak lain dengan membayar uang kepada pemilik tanah dengan…
March 11, 2015